رزرو هتل جاکاراندا دلوکس آنتالیا

رزرو هتل کلوب سرا آنتالیا

رزرو هتل وو توپکاپی پالاس آنتالیا

رزرو هتل کرنلیا دیاموند آنتالیا 

رزرو هتل رامادا پلازا آنتالیا

رزرو هتل لیماک لارا دی لاکس آنتالیا 

رزرو هتل کریستال فامیلی آنتالیا

رزرو هتل دایموند پریمیوم آنتالیا

رزو هتل کریستال پالاس آنتالیا