رزرو هتل آستریا الیتا آنتالیا

رزرو هتل رویال الحمرا آنتالیا

رزرو هتل کریستال فامیلی آنتالیا

رزرو هتل زنا ریزورت آنتالیا 

رزرو هتل جاکاراندا دلوکس آنتالیا

رزرو هتل کلوب سرا آنتالیا

رزرو هتل اوتیوم اکو کلاب آنتالیا

رزرو هتل کرنلیا دیاموند آنتالیا 

رزرو هتل رامادا پلازا آنتالیا