هتل های آنتالیا

هتل های آنتالیا

هتل های آنتالیا به دسته تقسیم می شود هتل های ALL و UALL آنتالیا.

در هتل های ALL خدمات نوشیدنی و... تا 11 شب از مسافران تور آنتالیا پذیرایی می شود.

در هتل های UALL خدمات نوشیدنی 24 ساعته از مسافران تور آنتالیا پذیرایی می شود.