مراکز خرید آنتالیا

 مرکز خرید مارک آنتالیا 

مرکز خرید شوک آنتالیا

 مرکز خرید میگروس آنتالیا

مرکز خرید لاورا آنتالیا

 فروشگاه تانساش آنتالیا

توربان کاله ایچی آنتالیا

خیابان آتاتورک آنتالیا