مراکز خرید آنتالیا

مرکز خرید تراسیتی آنتالیا

مرکز خرید اوزدیلک آنتالیا

مر کز خرید شی مال آنتالیا

مرکزخرید ام ام مایگروس آنتالیا

مرکز خرید دیپو آنتالیا

بازار غذا سرپوشیده آنتالیا

مرکز خرید زنجیره ای میگروس آنتالیا

مرکز خرید کالیسی آنتالیا