مراکز خرید آنتالیا

توربان کاله ایچی آنتالیا

بازار غذا سرپوشیده آنتالیا

مرکز خرید زنجیره ای میگروس آنتالیا

مرکز خرید تراسیتی آنتالیا

مرکز خرید اوزدیلک آنتالیا

مر کز خرید شی مال آنتالیا

مرکزخرید ام ام مایگروس آنتالیا

مرکز خرید دیپو آنتالیا