مسافرخانه اودیر آنتالیا

پارک یاووز اوزجان آنتالیا

پارک آبی ریکسوس پرمیوم تروی آنتالیا

دره کوپرولو پارک طبیعی آنتالیا