بندر قدیمی آنتالیا

بندر قدیمی آنتالیا یک خلیج کوچک احاطه شده توسط صخره است. در دوره سلجوقیان موج شکن آن ساخته شد. امروز آن را به عنوان یک تفرجگاه ساحلی استفاده می شود. انواع خدمات را به قایق های کوچک و قایق بادبانی در اینجا ارائه شده است. از این تفرجگاه ساحلی به مکان در مجاورت دور و نزدیک، تورهای قایق سازمان یافته هستند. در داخل ارگ (چهارم) در اطراف این بندر بازسازی شد. امروزه آن را مورد تماشا بازدید کنندگان تور آنتالیا خود را با آن بارها، کافه ها، رستوران ها، دیسکو و مغازه های متعدد در یک محیط از 150 سال قبل قرار داده اند. مناطق قدیمی شامل کالجی (قدیمی آنتالیا)، برج ساعت آنتالیا، بندرگاه قدیمی، مناره یولی، کسیک مناره آنتالیا، دروازه هادریان، موزه باستان شناسی آنتالیا، غار آنتالیا می باشد.مسافران تور آنتالیا علاقمند به مکان های قدیمی می توانند از بند بازدید کنند.