آداب و رسوم آنتالیا ترکیه

آداب و رسوم آنتالیا ترکیه

موقعیت جغرافیایی ترکیه و همجواری آن با کشورهای اروپایی بر روی آداب و رسوم مرمان آنها تاثیر گذاشته است. ترکها مردمانی خونگرم هستند. مرد رییس خانواده محسوب می شود و زن بر پایه قانون, بعد از ازدواج از نام فامیلی شوهرش استفاده می کند. چند همسری در ترکیه غیرقانونی است و ازدواج ها باید رسمأ ثبت شوند و ازدواج مذهبی بون ثبت قانونی، غیر قانونی  می باشد.

مراسم ازدواج در ترکیه همراه بارسوم وعقاید خاصی است.مثلأ هنگامی که دختری که ازدواج میکند تمام دوستان وی نامشان رادرون کفش عروس مینویسند و بعد از مراسم ازدواج اگرکسی نامش از درون کفش پاک شده باشد, به این معنی است که به زودی ازدواج خواهد کرد.

درمحله های ترکیه تقریبأ همه خانه ها دارای قهوه می باشد. مردهای ترک ساعت ها با دوستانشان در کافه ها وقهوه خانه ها می نشینند و صحبت می کنند.زنان هم برای چای پس از نیمروز در زمان های معینی, به اسم دوره های 7 تا 17 روزه  با دوستان و همسایگان خود در یک جا جمع می شوند.

اگرچه مردم ترکیه به خاطر برخورد با فرهنگ های اروپایی غیررسمی هستند، ولی با این حال همچنان واژگان مؤدبانه و تعارف در بین آنها هست .مثلأ واژه آبی به معنای همنشین بزرگتر و در مقابلش قارداش به معنای برادر، آبلا به معنای خواهر بزرگتر در مقابل باجی به معنای خواهر،  برای ایجاد تمایز بین بزرگوار تر و حقیر تر کاربرد میشود.

ترکها ملت مهمان نوازی هستند. آنها از دعوت مهمان به منازلشان لذت می برند. اگر میهمانان تور آنتالیا زود از منزل بروند، نوعی بی احترامی به صاحب خانه و خوش نگذشتن آن میهمان می دانند. در مواقع عزاداری همسایگان روز سوم غذاهای آماده شده خود را به منزل داغدیده می فرستند. حلوا نیز تنها غذایی است که خانواده شادروان می پزد و برای همسایگان می فرستد. دوستان کم و بیش مرحوم حلوا را حاضر می کنند. به طوری که تن اول، ملاقه را به نفر بعد می سپارد و او هم در حالی که حلوا را هم میزند به ذکر یادبود ای از آن شادروان میپردازد. معمولأ حلوا زمانی حاضر می شود که تمام کسان آماده درباره مرحوم به بیان جمله ای پرداخته باشند. این مراسم ساده سبب می شود که ملت از اوقات خوش خود با آن شادروان حرف بزنند و برای لحظه ای اندوه خودرا فراموش کنند و پیوندهای بین خودرا استوار نمایند.