هتل های آبی شهر آنتالیا

هتل هایی که به نوعی آب درمانی طبیعی انجام می دهند در جهان به سپا و یا Salus Per Aquam سرشناس می باشند. سپا برای تنظیم آب و نمک در بدن زیاد مفید می باشد. با سپا بدن انسان انرژی را دوباره سازی می کند، از دردها دوری می جوید و به عبارتی خستگی از وجود انسان رخت بر می بندد.

هتل هایی که این گونه درمانهای آبی را ارائه می دهند به چهره هفتگی، ماهیانه و سالیانه مسافرین تور آنتالیا را می پذیرند. امروزه هتل های ساپا در شهر آنتالیا خدماتی همچون مشت و مال درمانی، لجن درمانی، آروما تراپی، خدمات زیبائی و سایر خدماتی سلماتی را ارائه می دهند. حوض های آبی سرد – گرم، درمانهای انواع جوشهای مضمن در تمامی نقاط بدن، تعلیم روش های آب درمانی به توریستها، خدمات استراحتی و … از امکانات سایر این گونه هتل ها می باشند.

هتل های آنتالیا