لنگرگاه آنتالیا

 

لنگرگاه آنتالیا یکی از لنگرگاه های قدیمی است که قبلا آتالیا نامیده می شود.از این لنگرگاه تورهای تفریحی روزانه به سمت دریا حرکت می کنند و آبهای زیبای آنتالیا را می گردند.مسافران تور آنتالیا می تواننید از مکان تاریخی بازدید کنند.