مراکز خرید آنتالیا

مرکز خرید کالیسی آنتالیا

خیابان آتاتورک آنتالیا

 فروشگاه تانساش آنتالیا

 مرکز خرید مارک آنتالیا 

مرکز خرید شوک آنتالیا

 مرکز خرید میگروس آنتالیا

مرکز خرید لاورا آنتالیا