مراکز خرید آنتالیا

مرکز خرید کالیسی آنتالیا

مرکز خرید شوک آنتالیا

 فروشگاه تانساش آنتالیا

 مرکز خرید مارک آنتالیا 

خیابان آتاتورک آنتالیا

 مرکز خرید میگروس آنتالیا

مرکز خرید لاورا آنتالیا