مراکز خرید آنتالیا

مرکز خرید تراسیتی آنتالیا

مرکز خرید اوزدیلک آنتالیا

مرکز خرید زنجیره ای میگروس آنتالیا

مرکزخرید ام ام مایگروس آنتالیا

مرکز خرید دیپو آنتالیا

بازار غذا سرپوشیده آنتالیا

مر کز خرید شی مال آنتالیا

مرکز خرید کالیسی آنتالیا