اقتصاد آنتالیا ترکیه

اقتصاد آنتالیا ترکیه

آنتالیا بیش ترین رشد جمعیت در سال های اخیر داشته، با توجه به توسعه منطقه ای افزایش قابل توجهی در مهاجرت به این منطقه شده است. گردشگری، کشاورزی و تمام صنعت مهره های اصلی اقتصادی منطقه آنتالیا هستند. از نظر جمعیت و درآمد ملی آنتالیا 8 مین شهر است.آنتالیا یکی از شهرهای گردشگری ترکیه است.آنتالیا میزبان 35 درصد از گردشگران که به ترکیه آمدند و تقریبا 6-7 میلیون گردشگر در یک سال ستون اصلی اقتصاد آنتالیا است.آنتالیا بعنوان ستون فقرات بخش گردشگری ترکیه حساب می شود.آنتالیا در طول سال مسافران زیادی را جذب می کند و تعداد افزونی از هتل ها باز باقی می ماند.بخش های گردشگری آنتالیا برای در بر گرفتن مناطق از جمله شکار، ورزش های زمستانی، کوه پیمایی، بهداشت و سازمان کنوانسیون را تشویق می کند.تخصص در این بخش گردشگری موازات افزایش آن است. مرکز تالیا کنوانسیون و هرم شیشه ای در سال 1997 و مرکز نمایشگاه آنتالیا در آوریا سال 1999 افتتاح شده است.تمام پرش مهم گسترش نقاط گردشگری کنوانسیون نیز می باشد.در ادامه بعنوان سرمایه گذاری گردشگری تعداد گردشگران بازدید آنتالیا توسط مرزها و جهش را افزایش می دهد.سال 2005 تعداد گردشگران آنتالیا از 204 هزار به 7 میلیون افزایش یافته است.اقتصاد آنتالیا حدود 35% از کل گردشگران است با تعداد گردشگران در ترکیه است که 20 میلیون مقایسه شده است.آنتالیا یک مرکز مهم کشاورزی با عمل زیست محیطی است.بعنوان گردشگری کشاورزی مهم است. اقتصاد آنتالیا به عنوان 19.99% از مساحت کل آنتالیا زیر کشت گیاه با مراتع و جنگلها پوشیده شده است. آنتالیا دارای گلخانه است به همین دلیل انواع بسیاری از میوه ها و سبزیجات در طول سال به بسیاری از مناطق ترکیه می فرستد. میوه ها سبزیجات و گل منابع مهم درآمد در آنتالیا می باشد.صنعت هم راستا با گردشگری و کشاورزی رشد کرده است.امروز ه 170 شرکت ثبت شده وجود دارد. به غیر از منطقه صنعتی و منطقه آزاد تجاری، 11 مناطق صنعت کوچک، 3 تا از آنها در مرکز آنتالیا واقع شده است و 5.400 دفاتر استخدام  20.000 مردم وجود دارد. در سال های اخیر آنتالیا به یکی از معدود مکان هایی تولید قایق بادبانی در جهان تبدیل شده است. منطقه آزاد تجاری تولید قایق بادبانی لوکس فوق العاده است که هزینه میلیون دلار است. در شرکت های قایق بادبانی آنتالیا حدود 500 کارمند وجود دارد.