آبشارهای آنتالیا

تمامی رودهای آنتالیا، به سمت دریای مديترانه جریان دارند و از سراشیبی های تائورسوس پائین می ریزند. گاهی از روی زمین و گاهی زیر زمین به سوی مقصد حرکت می کنند و آبشارهای زیبایی بوجود می آید، بیش از ۲۰ آبشاردر این منطقه وجود دارد. زیباترین آنها، آبشار دودن در ۱۵ کیلومتری شمال آنتالیا قرار دارد و می توانید در پشت آن راه بروید. آبشار کورسونلو نیز در ۱۸ کیلومتری آنتالیا قرار دارد. همچنین آبشار ماناوگات در ۳ کیلومتری شمال شهر واقع است. این آبشار ارتفاع زیادی ندارد، اما برخورد آب با صخره ها چشم انداز بسیار زیبایی را به وجود می آورد. شما گردشگران تور آنتالیا می توانید لحظات خوشی را سپری کنید.